Liên hệ

1, Địa chỉ trung tâm : Số 03, nguyễn du, phường vĩnh trại, Thành phố Lạng Sơn.

2. Điện thoại : 0253. 870275; 0253. 875328

3: Cơ cấu bộ máy tổ chức :

A, Giám đốc : Dương văn Biên ; Đt : 0912111623

B . Phó Giám Đốc :

1. Phạm Đình Khánh ; Đt : 0983243996

2. Dương Thị Bình ; Đt : 0989768208

C, Các phòng chức năng: 

1. Phòng Hành Chính – Tổng Hợp

2. Phòng Tuyên Truyền – Phát hành

Có 1 Rạp chiếu phim Đông Kinh và 9 đội chiếu phim Lưu động Các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng; Hữu Lũng – Chi Lăng; Lộc Bình; Bắc Sơn; Đình Lập; Cao Lộc; Lộc Bình