I. Chức Năng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Điện Ảnh – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức các hoạt động giải trí về điện ảnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức hoạt động các dịch vụ văn hóa khác phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh.

II. Nhiệm vụ

  1. Tổ chức các hoạt động phát hành phim, phổ biến phim, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; chiếu phim phục vụ nhân dân tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và các vùng nông thôn khác trên địa bàn toàn tỉnh;
  2. Tổ chức các đợt phim, đợt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh phục vụ nhân dân, khán giả tại rạp, các điểm chiếu phim lưu động, các trường học và các đối tượng thuộc diện chính sách;
  3. Tổ chức kinh doanh các thể loại phim, kinh doanh dịch vụ văn hóa tổng hợp khác theo quy định của pháp luật. Hợp đồng kinh tế với các tổ chức và cá nhân tham gia kinh doanh và phục vụ trên lĩnh vực điện ảnh, thực hiện vai trò quản lý phát hành phim theo sự ủy quyền của Cục Điện ảnh, Công ty xuất nhập khẩu phim, các Hãng sản xuất phim trong nước và ngoài nước;
  4. Tổ chức thực hiện hoặc hợp tác liên doanh, liên kết với các hãng phim, các nhà sản xuất phim để sản xuất phim truyện, phim truyền hình, phim tài liệu khoa học, phim văn học – lịch sử, phim ca nhạc, phim phóng sự…. với các đề tài ca ngợi truyền thống quê hương, đất nước con người Việt Nam; các di sản vật thể, phi vật thể, đất và con người Xứ Lạng;
  5. Thực hiện các quy định của nhà nước về phổ biến và phát hành phim, băng, đĩa hình trên phạm vi toàn tỉnh. Tham gia Hội đồng xét thẩm định, duyệt phim của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tổ chức;